2009-04-05

VDA SA veiklos metų planas

Vilniaus dailės akademijos studentų atstovybė yra savarankiška visuomeninė nevyriausybinė nepolitinė nepelno siekianti organizacija.

Pagrindinis mūsų tikslas – atstovauti studentų interesus.

Studentų atstovavimą Akademijoje ir už jos sienų galima skaidyti į dvi kryptis – akademinius ir socialinius reikalus. Akademiniai reikalai apima visą spektrą dalykų, susijusių su studijomis: studijų programos, kreditavimas, akademinė aplinka, studentų teisės, iš dalies ir studentų kultūrinis gyvenimas. Socialiniai reikalai susiję su rūpinimusi studentų socialinėmis problemomis ir aktualijomis: bendrabučio reikalai, stipendijų fondas ir kt.

Socialinio/akademinio komiteto planas:

1. Seniūnų rinkimų sistema, jų teisių gairės ir atskaitomybės.

Studentų interesų gynime turėtų aktyviai dalyvauti ir patys studentai. Dažnai studentų pasyvumas arba baimė kovoti už save sukelia nemaža sunkumų Studentų atstovybėms. Labai trūksta ir aiškaus deklaravimo kas universitete yra blogai, nors visi žinome kad yra daug spragų studijų programose, ne visuomet pakankama dėstytojų kvalifikacija, neobjektyvumas vertinime, kreditų skaičius už atitinkamą dalyką neatitinka studento darbo krūvio ir t.t.
Studentų atstovybės siekis sukurti sistemą, kuriose seniūnas būtų renkamas atsakingai ir motyvuotai. Seniūnų sistemos modelis atitiktų siekiamybę atstovauti studentus.

2. Bendrabučio pertvarkymas.

Bendrabučių situacija Lietuvoje yra prasta. Aukštosios mokyklos negauna pakankamo finansavimo renovacijai, tačiau net gavus lėšų negalima teigti, kad šių pinigų panaudojimas bus efektyvus. Norint tobulinti finansavimo panaudojimą, bendrabučio valdymą bei padėti bendrabučio efektyvesniam ir kokybiškesniam darbui VDA SA 2008 m. skryrė dėmesį “Vilniaus dailės akademijos bendrabučio nuostatų” pakeitimui.
Tolimesnis darbo planas: atlikti išsamią Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų bendrabučių reglamentavimo analizę. Pasitelkiant kitų aukštųjų mokyklų (Vilniaus universitetas, Vilniaus pedagoginis universitetas, Kauno medicinos universitetas, Kauno technologijos universitetas ir t.t.) patirtimi ir mūsų aukštosios mokyklos specifika siūlėme naują nuostatų redakcijos projektą. Galutinis rezultatas: VDA Senato posėdyje patvirtinti, pakoreguoti VDA Bendrabučio nuostatus.

3. Nuolatinis darbas su VDA institucijomis: rektoratas, fakultetų taryba, senatas.

Senate VDA studentai turi 10% balsų – t. y. 3 atstovus su balso teise. Studentų atstovus į Senatą 2-iejų metų kadencijai deleguoja ir motyvuotais sprendimais atšaukia VDA SA Valdyba.VDA Senate taip pat veikia šios komisijos: etikos komisija, studijų komisija, atestacijos komisija. Rektoratas yra Rektoriaus sudaryta ir jo vadovaujama kolegiali patariamoji institucija. Į Rektoratą įeina Rektorius, prorektoriai, fakultetų dekanai, katedrų vedėjai ir studentų atstovai bei kiti Rektoriaus įsakymu paskirti asmenys.
Vilniaus dailės akademijos studentų atstovybės siekis pasitvirtinti ir išrinkti atstovus motyvuotus ir atsakingus atstovus, kurie tikslingai atstovaus VDA struktūriniuose organuose.

4. Stipendijų nuostatų keitimas.

Stipendijų paskirtis – skatinti studentus mokytis gerai ir labai gerai. Taip pat stipendija – tai materialinė parama studentams našlaičiams, pažangiems studentams, likusiems be tėvų globos ar turintiems tik vieną iš tėvų, daugiavaikių šeimų vaikams, nepakankamai aprūpintų šeimų vaikams, nedirbančioms ir auginančioms vaikus studentų šeimoms ir studentams invalidams.
Stipendijų nuostatai kasmet peržvelgiami ir tvirtinami VDA Senate. Kaip ir kasmet, studentų atstovybės siekis aktyviai dalyvauti svarstant šiuos pakeitimus, lyginant su aukštojo mokslo įstatymais ir studentais.


5. Studijų programų tobulinimo procesas.

Studijų programų tobulinimas - svarbus ir reikalingas studijų kokybę užtikrinantis procesas VDA. Norint išlaikyti atitinkamą studijų lygi, pakviesti stoti į VDA studentus, tenkinti studijuojančių poreikius, reikia tobulinti studijų programas. VDA SA prisideda prie VDA studijų programų tobulinimo, dalyvaudama susitikimuose bei išsakydama VDA studentų nuomonę.

Soc.akadem komitetas šiems metams numatė šiuos projektus:

• Dėstytojų reitingavimas. Du kartus per metus surengti apklausą, kurios metu studentai įvertintų VDA dėstytojų darbą. Šie rezultatai vėliau bus skelbiami viešai ir pristatyti VDA valdymo organuose.
• VDA rektoriaus rinkimai. Kandidatų debatai su studentais.
• Alumni klubo įsteigimas. Palaikyti tvirtus Vilniaus dailės akademijos Studentų atstovybės dirbusių, dalyvavusių ar kitaip prisidėjusių prie VDA SA veiklos asmenų tarpusavio ryšius; gaivint, saugoti ir laikytis gilių VDA SA veiklos tradicijų, prisidėti prie Vilniaus dailės akademijos Studentų atstovybės veiklos vystymo bei plėtros; diegti VDA SA nariams VDA SA ideologijos pagrindus. Klubo veiklos uždaviniai (veiklos rūšys): Veteranų kontaktinių duomenų bazių kūrimas ir palaikymas; Aktualių VDA SAi ir Veteranams naujienų, informacijos kaupimas ir sklaida; Veteranų susitikimų ir kitų renginių inicijavimas, organizavimas bei koordinavimas; Veteranų diskusijų ir bendravimo forumų kūrimas bei jų palaikymas; Intelektinė pagalba ir renginiai VDA SA; Informacijos apie laisvas darbo vietas rinkimas ir sklaida, VDA SA konsultavimas ir t.t.


Studentų atstovybei yra būtinos dar dvi veiklos sferos – tarptautiniai ir viešieji ryšiai.
Tarptautiniai ryšiai yra vienas sunkiau vykdomų, tačiau perspektyvus dalykas. Kontaktai su panašiomis į mus organizacijomis užsienyje atveria galimybes pasidalinti patirtimi, gauti informacijos apie užsienio studijas, organizacijų veiklą, rengti ir įgyvendinti bendrus projektus.
Viešieji ryšiai rūpinasi informacijos filtravimu (seka spaudą, naujausią informaciją, susijusią su studentiškų ir jaunimo organizacijų veikla), palaiko ryšius su kitomis organizacijomis suteikdama jiems reikalingą informaciją apie mus ir mūsų studentus.

Viešųjų ryšių projektai:

1. Studentų atstovybės internetinis puslapis.

Vilniaus dailės akademijos studentų atstovybė iki šiol turėjo tik VDA SA forumą ir blogą. Tačiau norint informuoti studentus tiek apie akademijos vykstančius renginius, projektus, įstatymus, nutarimus, tiek ir Studentų atstovybėje vykstančius darbus, iškilo poreikis turėti VDA SA tinklapį, kuriame būtų dedama visa informaciją. Tikslas surasti šio puslapio kuratorių, surinkti reikalingą informaciją ir suskurti www.vdasa.lt.

2. Studentų atstovybės „SA VADOVAS“

Vilniaus dailės akademijos studentų atstovybę kasmet ateina nauji studentai, kurie nori prisidėti prie atstovybės veiklos. Studentų atstovybės „SA VADOVO“ tikslas – informacinė knygutė, kurioj bus sudėta VDA SA įstatai, nuostatai, seniūnų nuostatai, VDA studijų reglamentas, VDA statutas ir kiti VDA, bei VDA SA dokumentai, kurie naujajam studentui leis persiskaityti reikiamus dokumentus ir surasti reikiamą informaciją.


Studentiški renginiai:

Pirmakursių stovykla

Pirmakursių stovykla – vienas svarbiausių visų aukštųjų mokyklų studentų atstovybių renginių, po kurio į veiklą pritraukiami nauji studentai, studijų metais norintys nuveikti daugiau negu tik studijuoti.

Stovyklos metu studentai bus supažindinti su įvairias VDA ir VDA SA veiklas reglamentuojančiais dokumentais, taisyklėmis, studijų programomis bei studentiška veikla. Tikslas – padėti studentams susibendrauti ir pasiruošti bendroms studijoms VDA.

Bus sukurta pirmakursių stovyklos aktyvesnio dalyvavimo bei atsakomybės skatinimo sistema. Pirmakursiai suskirstys į komandas bei dalyvaudami skirtingo pobūdžio veikloje (mokymuose, sportinėse arba meninėse pasirodymuose ir t.t.) bus skatinami atsakingiau vertinti stovyklą, už kiekvieną veiksmą būdami įvertinti tam tikru nustatytu balų skaičiumi

Stovyklos metu bus rengiami informaciniai seminarai apie Vilniaus dailės akademiją, Vilniaus dailės akademijos studentų atstovybės struktūrą ir veiklą, nacionalinį studentų judėjimą bei aukštojo mokslo sistemą.

2009 Spalio 1d. koncertas.

Vilniaus dailės akademijos mokslo metai prasideda Spalio 1 dieną. Vilniaus dailės akademijos studentų atstovybė kasmet organizuoja Spalio 1-osios koncertą, kurio tikslas – suburti visą bendruomenę (tiek naujus studentus, tiek studijuojančius), kuri kartu darniai pradėtų naujuosius mokslo metus.

Studentų atstovybė kasmet kviečia iš viso Lietuvos koncertuoti įvairiausias grupes, kurios kelių valandų koncerte užpildo „šachmatinės“ erdvę.

Pirmakursių krikštynos

Krikštynos – tai graži tradicija, įtraukianti pirmakursius į akademinės bendruomenės būrį bei išmokanti gyventi nauju studentišku ritmu.

Šis renginys kiekvienais metais pasižymi savo teatrališkumu, kūrybingais ir išradingais VDA pirmakursių ir aukštesnių kursų pasirodymais. Kiekvienais metais šiam renginiui parenkama trema, kuri nusakytų visų krikštynų eigą. Prieš keletą metų temos buvo: „Pink punk“, „Cirkas“, „Holiwoodas“, „Disco funk“ ir t.t. Kiekvienais metais kviečiami vyresniųjų kursų studentai organizuoti šias krikštynas kuruojant Studentų atstovybei.

Kalėdinis vakaras

Vilniaus dailės akademijos studentų atstovybė kasmet prieš Šv. Kalėdas rengia Kalėdinį filmukų vakarą, kuriame rodomi kasmet skirtingi trumpametražiniai filmukai (VDA studentų, tarybiniai multinai, Griet animacijon ir t.t), vaišinama arbata ir šližikais. Tikslas – prieš Kalėdas suburti akademijos studentus.

Projektai:

Studentų meno dienos‘09

Studentų meno dienos (SMD)- tęstinis projektas organizuojamas Vilniaus dailės akademijos studentų atstovybės (VDA SA). Šių metų pagrindinis SMD tikslas yra skatinti meno, kaip socialinio veidrodžio pokyčius, išjudinti meninę visuomenę ir būsimus menininkus. Pristatyti naujausius studentų kūrybos darbus platesniam žmonių ratui, tokiu būdu integruojant menininką kaip pilnavertį informacinės visuomenės narį. Ugdyti išsilavinusią, kultūrai ir žmogiškosiom vertybėm imlią asmenybę. Diskusijų, konferencijų, workshop'ų metu ugdyti retorikos, komunikacijos, tolerancijos bei pilietinio sąmoningumo ir aktyvumo įgūdžius. Skatinti pozityvias studentijos iniciatyvas, savitarpio supratimą ir bendradarbiavimą bei aktyviai prisidėti prie pilietinės- kultūrinės visuomenės formavimo Lietuvoje

Kūrybinės dirbtuvės „Inspiracija“

Inspiracija - tai kūrybinės dirbtuvės tarp Vilniaus ir Telšių dailės akademijos studentų. Šiuo projektu norėjome paliesti šiukšlynų, jų rušiavimo, ir vartotojiškumo problemas. Įkvėpti – inspiruoti žmones, išmokyti tvarkyti savo gyvenamąją aplinką, bei pažvelgti į daiktus kitomis akimis. Inspiracija slypi visur, tik reikia mokėti ją atskleisti. Kiekviename Lietuvos mieste vykdomos (vyksta) kasmetinės aplinkos tvarkymo dienos. TDF SA jėgomis bus surinktos, gautos masinio naudojimo šiukšlės, bus panaudotos – nereikalingi daiktai buvo „prikelti naujam gyvenimui“. VDA, KDF ir TDF kūrybinių dirbtuvių „Inspiracija“ metu bus siekiama įtraukti ne tik skirtingų sričių, bet ir skirtingų miestų studentus, kurie iš atliekų kūrs šviesos instaliacijas. Kūrybinės dirbtuvė vyks tris dienas Telšiuose. Kulminacija šių dirbtuvių – paroda Telšių parodų salėje.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą